Kokeet

Järjestettävät kokeet  löytyvät Suomen Kennelliiton tapahtumakalenterista, jonne pääset painamalla tästä

SVKL ry:n kilpailutietojärjestelmä ja tulospalvelu löytyvät alla olevista linkeistä.

https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpailukalenteri.php

https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/tulospalvelu.php


Agility Team vuoden kisat löytyvät alla olevasta linkistä.

https://kitu.agilityliitto.fi/#/

http://palvelut.agilityliitto.fi/ilmo/?osio=kilpailulista&sort=1&tasot[]=1&tasot[]=2&tasot[]=3&tulevat=1&seura=178


OHJE MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSISTA  Hyväksytty Kennelliitossa 18.8.2022. Voimassa 19.8.2022 alkaen.    

 KOETOIMINTA Kaikki koeanomukset tulee tehdä Omakoira palvelun kautta sähköisesti.  

1.1 KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET  1.1.1  KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET  Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja niiden valintakokeet anotaan otteluiden ja valintakokeiden ohjeiden mukaisesti. 


Anomusten käsittelyaikataulu on seuraava:  ANOMUS  KENNEL- PIIRILLÄ VIIMEISTÄÄN ANOMUS  ROTU- JÄRJESTÖLLÄ VIIMEISTÄÄN ANOMUS KENNEL- LIITOSSA VIIMEISTÄÄN  31.12.  31.1.  30.4.  Kilpa-, Haukku- ja Hirvenhaukut -ottelu ovat Kennelliiton otteluita, joissa järjestelyvastuu on kennelpiireillä. Suomen Ajokoirajärjestö ja Suomen Pystykorvajärjestö ovat laatineet valtakunnallisten otteluiden ja niiden valintakokeiden järjestämisvuorottelun ja vastaavat rotukohtaisesti säädetystä toteutuksesta sekä tiedottavat siitä ennen anomisajan loppumista järjestämisvastuussa olevalle kennelpiirille.   

1.1.2 MUUT SM-KOKEET NIIDEN VALINTAKOKEET JA MAAOTTELUT    KOKEEN PITOAIKA ANOMUS  KENNEL- PIIRILLÄ  ANOMUS  ROTU- JÄRJESTÖLLÄ  ANOMUS KENNEL- LIITOSSA   1.1.–30.6.  30.6.  31.7.  31.8.  1.7.–31.12.  31.12.  31.1.  28.2.   1.1.3 KANSAINVÄLISET KOKEET/KILPAILUT  Kansainväliset kokeet / kilpailut tulee anoa kennelpiiriltä, Agilityliitolta tai Palveluskoiraliitolta vähintään 6 kk ennen koetta / kilpailua. Anomukset tulee toimittaa Kennelliittoon myöntäjän puolloilla varustettuna viimeistään 5 kk ennen kokeen pitoa. Rotujärjestön puoltoa ei KV kokeissa tarvita.  Vinttikoirakokeiden / -kilpailujen osalta anomusten tulee olla Vinttikoiraliitolla kokeen / kilpailun pitoaikaa edeltävänä vuonna viimeistään 15.6. mennessä. Anomukset tulee toimittaa Kennelliittoon myöntäjän puolloilla varustettuna kokeen / kilpailun pitoaikaa edeltävänä vuonna viimeistään 15.7.mennessä.  3  


1.2 KENNELPIIREILTÄ ANOTTAVAT KOKEET  Kokeet anotaan sähköisesti Omakoirapalvelun kautta siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.   KOKEEN PITOAIKA ANOMUS  KENNELPIIRILLÄ VIIMEISTÄÄN ILMOITUS KENNELLIITOSSA VIIMEISTÄÄN 1.1.–30.4. 31.8. 30.9. 1.5.–19.8. 31.12. 31.1. 20.8.–31.12. 31.3. 30.4.  


Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää.  Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.    


1.3 SUOMEN PALVELUSKOIRALIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET  Palveluskoiraliiton hallinnoimat kokeet sekä luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset tulee anoa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokeen, luonnetestin tai MH-luonnekuvauksen järjestämistä.  Kansainväliset kokeet anotaan kohdan 1.1.3 mukaisesti.  

1.3.1 PALVELUSKOIRIEN SM-KOKEET  Kohdan 1.1.2 mukaan.  Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.   

1.4 SUOMEN VINTTIKOIRALIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET  Vinttikoirakokeet anotaan Suomen Vinttikoiraliitolta. Vinttikoiraliitto on velvollinen toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.  KOKEEN PITOAIKA ANOMUS  VINTTIKOIRALIITOSSA ILMOITUS KENNELLIITOSSA    1.1.–30.4. 31.8. 30.9. 1.5.–31.7. 31.10. 31.1. 1.8.–31.12. 31.10. 30.4.  


Vinttikoirakokeiden anomismenettelyyn on Vinttikoiraliitolla omat tarkemmat ohjeensa. 4  Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.   Vinttikoirien SM-kokeet anotaan kohdan 1.1.2. mukaisesti, kansainväliset kokeet anotaan kohdan 1.1.3. mukaisesti.   


1.5 AGILITYLIITOLTA ANOTTAVAT KILPAILUT  Agilitykilpailut anotaan Suomen Agilityliitolta. Agilityliitto on velvollinen toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kilpailuista Kennelliitolle julkaistavaksi.  KILPAILUN PITOAIKA ANOMUS  AGILITYLIITOSSA ILMOITUS KENNELLIITOSSA    1.1.–30.4. 31.8. 30.9. 1.5.–31.7. 31.12. 31.1. 1.8.–31.12. 31.3. 30.4.  Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.   

1.6 KOEPÖYTÄKIRJAT  Omakoiran kautta tulevat koetulokset on toimitettava sähköisesti viikon (1) kuluessa  ylituomarin hyväksyttäväksi ja ylituomarin on tarkastettava ja hyväksyttävä tulokset kahden  (2) viikon kuluessa.   Kennelliiton hyväksymän rajapinnan kautta tulevat tarkastetut tulokset on toimitettava  Kennelliittoon kolmen viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Vastaavasti toimitaan, kun  tulokset lähetetään Palveluskoiraliitolle, Vinttikoiraliitolle tai Agilityliitolle.  

 1.7 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN LUVAT KOIRIEN IRTIPITÄMISEKSI KOKEISSA JA KOIRIEN KOULUTTAMISESSA  Lähtökohta Metsästyslaki 51 ja 52 §. 1.3.–19.8. välisenä aikana tarvitaan metsästyslain 52 §:n mukainen Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi tai sen kouluttamiseksi sellaisissa kokeissa tai harjoituksissa, jossa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen tai harjoituksen aikana.  Ohjeisto:  Lupia voidaan myöntää vain kokeisiin, jossa riistaeläimiä ei häiritä niiden lisääntymisaikana. Toisin sanoen koemuodon tulee olla sellainen, ettei kyseistä häirintää tapahdu. Tämä määrittely saattaa tulla vastaan, jos joku hakee lupaa kanakoirien metsä-, kenttä- tai erikoiskokeita varten maalis-huhtikuulle.  5  Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin koemuotoihin.  Kokeita koskevat luvat tulisi hakea kootusti kennelpiirien kautta tulevilla yhteishakemuksilla.  Koirien koulutusta varten luvat hakee pääsääntöisesti metsästysseura jäsentensä puolesta. Mikäli hakijana on yksittäinen koiranomistaja, on häneltä syytä pyytää selvitys koulutusalueen metsästysoikeuden haltijan suostumuksesta alueen käyttöön.  Luettelo niistä koirakokeista, joihin Riistakeskus voi myöntää ML 52 §:n mukaisen luvan koirien irtipitämiseen 1.3.–19.8.  Palveluskoirat - viestikoe - muissa palveluskoirien koemuodoissa koirat ovat kytkettyinä tai kytkettävissä,   eivätkä tarvitse lupia  Vinttikoirat -  vinttikoirien maastokokeet  Kanakoirat - vesi- ja jälkityökokeet - metsäkoe, kenttäkoe, tunturikoe - kanakoirien erikoiskoe  Muut lintukoirat - noutajien taipumuskoe - noutajien metsästyskoe - spanieleiden taipumuskoe  Vesiriista- ja muut vesikokeet - terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe - vesipelastuskoe Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään ajalla 20.8 – helmikuun viimeinen päivä., ei tarvita Suomen Riistakeskuksen lupia koirien irtipitämiseksi. Poikkeuksena karhunhaukkutaipumuskoe, jonka järjestämiseksi tarvitaan erillinen Suomen Riistakeskuksen myöntämä lupa.  Ilveksenajokoe ei kuulu lupaharkintaan. Ilveksenajokoe voidaan järjestää vain metsästyksen yhteydessä.  Luvan ehdot myönteisessä päätöksessä  Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja -asetuksen säädöksiä sekä annetun päätöksen ehtoja noudatetaan koirien koulutuksessa / kokeissa.  Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, voidaan lupa peruuttaa.   


2 ANOMUKSET KURSSI- JA KOULUTUSTILAISUUKSISTA  Kaikki kurssianomukset tulee tehdä Omakoira palvelun kautta sähköisesti.   Kurssianomukset käsittelee kennelpiiri. Myöntämistään kursseista kennelpiiri lähettää tiedon Kennelliitolle. Kennelpiirin ja rotujärjestön kursseista anomukset lähetetään Kennelliitolle vähintään kaksi kuukautta ennen kurssin alkamista. Anomusten tulee olla kennelpiirillä vähintään kolme kuukautta ennen kurssin alkua.  Rotujärjestö lähettää ilmoituksen järjestämistään kursseista sille kennelpiirille, jonka alueella kurssi järjestetään. Yhdistykset voivat edellä mainituista määräajoista poiketen järjestää yksinomaan omille jäsenilleen tarkoitettua koulutusta tarpeen mukaan.  Rotujärjestö lähettää ilmoituksen järjestämistään kursseista sille kennelpiirille, jonka alueella kurssi järjestetään. Yhdistykset voivat edellä mainituista määräajoista poiketen järjestää yksinomaan omille jäsenilleen tarkoitettua koulutusta tarpeen mukaan.   


3 TOIMINTA-AVUSTUKSET  Toiminta-avustukset anotaan Kennelliitolta viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä.   

4 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN  Kennelliiton hallitus voi erityisistä syistä poiketa tämän ohjeen määräyksistä. 

PIIRINMESTARUUSKOKEET JA PIIRINMESTARIT

Kennelpiiri lahjoittaa piirinmestaruuskokeisiin osallistujamitallit max 15 kpl ja palkinnon. Yhteys hyvissä ajoin ennen koetta Tuula Kolehmainen puh. 0400 – 741 894.

Kennelpiirin avustus piirinmestaruuskokeen järjestäjälle on 11 eur / koirakko max 15 koirakkoa. Avustus anotaan suoraan kennelpiirin rahastonhoitajalta ja se maksetaan jaostoille varatuista määrärahoista. Huomaathan, että käytät kennelpiirin nettisivulta löytyvää lomaketta anomuksessasi. 

Piirinmestaruuskokeen järjestäjien tulee ilmoittaa kennelpiirin sihteerille piirinmestaruuskokeiden voittaneen koiran ja sen omistajan nimi ja yhteystiedot sekä koiran saavuttama tulos viimeistään 31.1. mennessä, jotta piirinmestari voidaan palkita Kennelpiirin vuosikokouksessa. Mikäli piirinmestaria ei ilmoiteta määräajassa ei hänelle varata palkintoa.