Palkintotuomarikoulutus


PALKINTOTUOMAREIDENKOULUTUS

Tarkoituksena on kouluttaa päteviä ja vastuustaantietoisia palkintotuomareita.

PALKINTOTUOMARILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Palkintotuomariksi aikovan on oltava perehtynyt ennen tuomarikoulutuksen aloittamista ao. koe- ja kilpailumuodon rotujen käyttöön. Lisäksi hänen on täytettävä mahdolliset koe- ja kilpailumuotokohtaiset lisävaatimukset. Hänen on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva ja hänellä on oltava riittävä fyysinen kunto kyseiseen tehtävään. Arvosteluvastuussa olevan tuomarin (ryhmätuomarin) on oltava 18 vuotta täyttänyt henkilö. Mikäli arvostelussa käytetään useampia tuomareita voi tuomariryhmän toisena tuomarina toimia 15 vuotta täyttänyt arvosteluoikeudet omaava henkilö. Täytettävä ko. koe- ja kilpailumuodon säännöissä tai ohjeissa vaaditut jäsenyysvaatimukset.

KOULUTUS

TUOMARIKURSSIEN ANOMINEN JA JÄRJESTÄMINEN

Kursseja järjestävät kennelpiirit ja niiden jäsenyhdistykset, rotujärjestöt sekä lajiliitot ja niiden jäsenyhdistykset. 

Kurssit anotaan kennelpiireiltä tai lajiliitoilta kulloinkin voimassa olevia Kennelliiton ohjeita noudattaen. 

Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä Kennelliiton julkaisuissa ja tarvittaessa rotujärjestöjen sekä lajiliittojen toimesta.

KURSSIEN OHJELMA JA KOULUTUS

Kursseille osallistujien velvollisuus on tutustua etukäteen kurssimateriaaliin. Materiaalin saa kurssin järjestäjiltä. 

Hakemuksen kurssille pääsystä tekee asiasta kiinnostunut itse tai jäsenyhdistys, jossa hän on jäsenenä, ellei koemuotokohtaisesti toisin määrätä. 

Kurssien johtajina ja heidän varamiehinään saavat toimia ko. koe- tai kilpailumuotojen ylituomarit, ellei ko. koe- ja kilpailumuodon säännöissä tai ohjeissa ole toisin päätetty. Rotujärjestöillä ja lajiliitoilla on oltava jokaista koe- ja kilpailumuotoa varten koulutusohje ja kurssiohjelma, jonka perusteella opetus ja käytännön harjoittelu suoritetaan.

 Harjoittelut ja niiden suorittamisen määräajat määritellään tarkemmin koemuotokohtaisissa ohjeissa. Kurssin hyväksytysti suorittaneelle annetaan siitä todistus tai kokelaskortti. 

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen tuomarikokelas suorittaa kokeiden yhteydessä ohjeissa määritellyn määrän kokelasharjoitteluja. Näissä kokelasharjoitteluissa on koiraa pystyttävä arvostelemaan kaikkien oleellisten ominaisuuksien / suoritusten osalta.

TUOMAREIDEN PÄTEVÖINTI

Kokelaskorttia käytetään anomuslomakkeena tuomariksi pätevöimiseen. Kokelaskortissa tulee olla kaikki siinä vaaditut tarpeelliset tiedot.

 Palkintotuomarikortin 15 vuotta täyttäneelle Kennelliiton tai sen jäsenyhdistyksen jäsenelle myöntää henkilön asuinpaikan kennelpiiri.

 Palveluskoirakokeissa myöntäjänä on Palveluskoiraliitto ja vinttikoirakokeissa Vinttikoiraliitto. Palkintotuomari katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hänelle on hyväksytty ko. kokeen tuomarioikeudet.

TUOMAREIDEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS

Koulutuksen tarkoituksena on yhtenäistää koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitää tuomarit oman lajinsa kehityksen tasalla

OSALLISTUMINEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN

Palkintotuomareiden velvollisuus on pysyä ajan tasalla tuomaritehtävien hoidossa, jotta heille voidaan antaa uusia tehtäviä. Heidän on toimittava tuomarina, osallistuttava jatko- ja täydennyskoulutukseen tai toimittava ko. koe- tai kilpailulajissaan koiranohjaajana tai kilpailijana rotujärjestöjen ja lajiliittojen määrittelemien ohjeiden mukaisesti. 

Rotujärjestöjen ja lajiliittojen tulee määritellä ohjeissaan, miten arvosteluoikeuden menettänyt tuomari saa arvosteluoikeutensa takaisin. Sääntömuutosten yhteydessä rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät täydennyskoulutusvaatimukset. 

Tuomareiden arvosteluoikeuksien ja pätevyyksien tarkistaminen kuuluu koetoimikunnalle ja kokeen ylituomarille.

JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Kursseja järjestävät kennelpiirit ja niiden jäsenyhdistykset, rotujärjestöt sekä lajiliitot ja niiden jäsenyhdistykset. 

Kurssit anotaan kennelpiireiltä tai lajiliitoilta kulloinkin voimassa olevia Kennelliiton ohjeita noudattaen. Jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumisesta tehdään merkintä tuomarikorttiin.