Piirin säännöt

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI RY: N SÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1§ Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kennelpiiri Ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä Kennelpiiri. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Keski-Suomen Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka muodostavat Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski, Hankasalmi, Joutsa, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Toivakka ja Uurainen.

Suomen Kennelliitto ja Kennelpiirit

2§ Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä liitto) jäsenyhdistys, joka alueorganisaationa ja toimielimenä vastaa liiton edustuksesta omalla alueellaan. Liitto ohjaa ja valvoo Kennelpiirin toimintaa.

Kennelpiirin tarkoitus ja toimintamuodot

3§ Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden sekä toimia alueensa kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi, tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira.

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja valvomalla kenneltoimintaa alueellaan näiden sääntöjen ja liiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, jotka sille antavat liiton valtuusto ja hallitus. Kennelpiiri järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyjä ja -kokeita sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa tms.

Toimintansa tukemiseksi Kennelpiiri voi asianmukaisella luvalla järjestää varainhankintaa ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4§ Kennelpiirin on lähetettävä liitolle vuosittain liiton hallituksen antamien ohjeiden mukainen toimintailmoitus

5§ Kennelpiirin virallinen kieli on suomi. Pöytäkirjakieli on suomi.

Jäsenyys Kennelpiirissä

6§ Kennelpiirin jäseninä voivat olla rekisteröidyt paikallista tai alueellista koiraharrastustoimintaa harjoittavat ja edistävät yhdistykset tai paikallista tai alueellista koiraharrastustoimintaa ja metsästystä harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset, rekisteröidyt rotua harrastavat yhdistykset tai rekisteröidyt rotuyhdistykset, jotka kennelpiirin hallitus hyväksyy jäseniksi ja joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella ja jotka liitto voi jäsenikseen hyväksyä. Valtakunnalliset rotujärjestöt eivät voi olla kennelpiirin jäseniä.

Kennelpiirin vuosikokous voi hyväksyä kunniajäseneksi vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt kennelpiirin tarkoitusperien toteuttamista.

Kennelpiirin vuosikokous voi hallituksen esityksestä, yksimielisellä päätöksellään kutsua kunniapuheenjohtajaksi kennelpiirin entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

7§ Liiton hallitus hyväksyy Kennelpiirin jäsenyhdistykset jäsenikseen. Yhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo.

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on lähetettävä vuosittain Kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana toimintailmoitus, yhdistyksen toimihenkilöistä osoitteineen ja toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärästä,

Kennelpiirin kulloinkin antaman ohjeen mukaan. Jäsenyhdistyksen äänimäärä Kennelpiirin kokouksessa määräytyy kyseisen ajankohdan jäsenmäärän mukaan.

8§ Jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa liiton ja Kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä.

Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa liiton ja Kennelpiirin sääntöjen kanssa.

9§ Jos jäsenyhdistys haluaa erota Kennelpiiristä, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä Kennelpiirin kokouksessa.

Hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi Kennelpiiristä, jos se on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa toimintakauden loppuun mennessä.

Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi seuraavan toimintakauden alusta.

10§ Hallitus voi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen Kennelpiiristä, jos se tahallisesti rikkoo liiton tai Kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii Kennelpiirin tarkoitusperien tai lain vastaisesti.

Lievistä rikkomuksista Kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen.

11§ Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa Kennelpiirin kokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta hallituksen puheenjohtajalle. Lopulliseen erottamiseen vaaditaan tällöin kokouksessa 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

12§ Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan Kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta sen varoihin.

Taloudelliset asiat

13§ Kennelpiirin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

14§ Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää, on maksettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Jäsenmaksu Kennelpiirille sisältää jäsenyhdistyksen jäsenmaksun myös liitolle.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Hallitus ja Kennelpiirin toimihenkilöt

15§ Kennelpiirin hallinnosta vastaa hallitus ja sen päätäntävaltaa käyttää Kennelpiirin kokous.

16§ Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä, joista neljä (4) jäsentä ovat vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Saman puheenjohtajan voi valita maksimissaan kolme (3) kertaa peräkkäin. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja toimihenkilöiden on oltava liiton henkilöjäseniä.

Hallitukseen tulee mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki roturyhmät, alueet ja molemmat sukupuolet ovat edustettuina tasapuolisesti.

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan, on muuten estynyt tai kuolee kesken toimikauttaan, Kennelpiirin kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus voi valita tarpeen vaatiessa myös muita toimihenkilöitä.

17§ Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on seitsemän (7) hallitukseen kuuluvaa, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

18§ Kennelpiirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

19§ Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja Kennelpiirin kokouksen tekemiä

päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

1. johtaa Kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

2. huolehtia Kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta

3. edustaa Kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa

4. valita 16 §:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt

5. valmistaa ja esittää Kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, toiminnantarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle kuuluvat asiat

6. hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 6 §:n mukaisesti

7. pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa tällä on kotipaikka

8. päättää jäsenyhdistysten erottamisesta ja huomautusten antamisesta

9. nimetä Kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää liitolle alueellaan toimivat liiton toimihenkilöt

10. valita valitsijamiehet valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin ja

11. käsitellä jäsenyhdistyksen yksi (1) kuukausi ennen Kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle esittämät asiat.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja asioita. Se ei voi siirtää toimivaltaansa niissä asioissa, joissa sen on lain mukaan tehtävä päätökset. Piirin toimihenkilöillä sekä liiton piirin alueella toimivilla toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus piirin hallituksen kokouksissa.

20§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka lähetetään kirjeellä tai sähköisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli neljä (4) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen.

21§ Kennelpiirin varsinainen kokous (vuosikokous) pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu Kennelpiirin varsinaiseen kokoukseen lähetetään hallituksen toimesta jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun varsinainen kokous on itse päättänyt kokouksen pitämisestä tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle samalla tavoin kuin varsinaisen kokouksen viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua em. pyynnön saatuaan.

22§ Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä yhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää Kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Kennelpiirin toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali

2. valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen

3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. kokoukselle laaditun esityslistan työjärjestyksen hyväksyminen

5. ääntenlaskijoiden valinta

6. kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan

7. edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen

8. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta

9. kuluvan kauden toimintasuunnitelma

10. hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiden määrääminen kuluvalle toimintakaudelle

11. kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen

12. kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

13. hallituksen puheenjohtajan ja uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten, muuten estyneiden ja siitä eronneiden jäsenten tilalle. Hallitukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki roturyhmät, alueet ja molemmat sukupuolet ovat edustettuina tasapuolisesti.

14. valita jaostojen koollekutsujat

15. liiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen

16. muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä

17. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

Sääntöjen muutokset ja Kennelpiirin purkaminen

23§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja Kennelpiirin purkamisesta on tehtävä Kennelpiirin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Kennelpiirin purkamisesta. Kennelpiirin purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Kennelpiirin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Asioiden ratkaisu kokouksissa

24§ Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrätä, noudatetaan Kennelpiirin ja hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa